En què consisteix l'aprenentatge i servei?


Tallers i xerrades d'aprenentatge i servei per l'escola de la mà de monatur

Aquest tipus de mètode d’aprenentatge no és, ni molt menys, novedós. De fet, és una de les metodologies més emprades al continent americà, tant al nord com al sud.

L’aprenentatge i servei es pot definir com una proposta educativa que combina en una sola activitat l’aprenentatge de continguts curriculars, competències bàsiques i valors socials realitzant feines de servei a la societat, integrant així les vessants pedagògica i solidària en un únic projecte educatiu amb utilitat social. D’aquesta manera, l’aprenentatge a l’escola es veu vinculat a l’exercici de la ciutadania activa. Aquest mètode d’ensenyament parteix de la idea que l’ajuda mútua contribueix al progrés personal, econòmic i social millor que la recerca del benefici individual.

Per aquest mateix fet de combinar tots aquests aspectes, no és una acció improvisada, anecdòtica o ocasional, sinó que s’articula com un projecte amb una continuïtat en el temps i amb la participació de diversos actors poder-se dur a terme: els i les mestres, els i les alumnes i una entitat amb la qual poder establir una relació que ajudi a solventar un problema de la comunitat. Així, es tracta d’una acció educativa intencional, degudament planificada, dintre del projecte educatiu del centre.

L’inici del projecte es dóna quan els i les alumnes identifiquen una necessitat social, ambiental, cultural… al seu entorn, amb la qual s’identifiquen i es sensibilitzen; però no es limita a això, sinó que passen a comprometre’s amb aquesta situació amb la finalitat de millorar-la, desenvolupant un projecte solidari en primera persona, sentint-se així protagonistes. Per poder portar-ho a terme, s’utilitzen coneixements, habilitats, actituds i valors, alguns d’ells adquirits prèviament, però molts s’aprenen durant el transcurs del projecte, pel que acaba convertint-se en un projecte educatiu amb un objectiu social.Perquè és útil l’aprenentatge i servei?

Orella d'ós

L’aprenentatge i servei és una activitat inclusiva que fomenta la participació de tothom, millorant la motivació i els resultats acadèmics, sobretot per aquells alumnes que troben més dificultats a l’hora d’adaptar-se als mètodes tradicionals, ja que es tracta d’una activitat inclusiva que impulsa la participació de tothom mitjançant la superació de desigualtats, empoderant a l’alumnat.

Es tracta d’una activitat educativa avaluable en molts sentits, no només pel que fa als seus continguts, sinó també als processos relacionats, així com a l’aportació al desenvolupament integral de la persona i la seva projecció social, i a l’impacte educatiu i a la comunitat.

Durant tot el temps en què el projecte es porta a terme, en tots els processos associats a l’acció en benefici de la comunitat, s’aporten tots els recursos personals, materials i tecnològics necessaris per a la seva realització, ja siguin relacionats amb la planificació i l’execució de l’experiència o amb la comunicació, investigació i difusió del mateix.

Tot i així, no només és una eina per l’alumnat, sinó que aquests avantatges s’estenen a les altres figures implicades:

 • El professorat: Crea una millor convivència a l’aula i afavoreix la relació entre escola i comunitat, facilitant l’avaluació de les competències bàsiques.
 • Les organitzacions socials: Reforça el seu paper a la societat, al mateix temps que ajuda a divulgar els seus valors i les causes que promouen, potenciant la seva energia transformadora.

La comunitat: Impulsa la participació ciutadana, provoca el sentiment de pertinença dels i les seus/seves membres, afavorint la millora de les condicions de vida de les persones.Com es relaciona l’aprenentatge i servei amb altres metodologies?

Existeix tot un seguit de connexions amb algunes de les propostes més innovadores presents als centres escolars de tots els nivells actualment, i és interessant poder resaltar-les:

 • Educació basada en competències:  L’Aprenentatge i Servei ajuda a tenir un pensament estratègic, sense simulacions ni supòsits, sinó en un escenari real que inclou tots els components: Observació de la realitat, creació, planificació, desenvolupament i avaluació d’un projecte per aplicar en aquesta realitat. A més, és apte en qualsevol nivell o modalitat, adaptant-se a les circumstàncies concretes de cada perfil d’estudiant i de centre. En existir diversos projectes, es permet experimentar amb vàries estructures organitzatives. Proporciona múltiples ambients en els quals es pot treballar, tant dintre com fora de l’aula, així com diferents equips, no només amb les persones del seu grup-classe, sinó també amb les d’altres cursos, les seves famílies o el veïnat. Cada individu va creixent com a persona, participant en projectes que combinen els interessos propis amb els de la societat més propera.
 • Aprenentatge per projectes, reptes o problemes: L’Aprenentatge i servei presta un servei a la comunitat de manera integrada mitjançant un únic projecte que engloba varis aprenentatges educatius. Es busquen solucions a circumstàncies socials que requereixen coneixements adquirits per l’alumnat, afavorint d’aquesta manera l’absorció de nous aprenentatges per a la seva realització, no únicament els planificats, sinó també d’altres que enriqueixen l’experiència i el coneixement dels nois i noies implicats/des a través d’un procés de transformació de la seva realitat quotidiana afrontant els problemes existents.
 • Aprenentatge col·laboratiu i Aprenentatge Cooperatiu: Els projectes d’Aprenentatge i Servei busquen fer reflexionar de manera conjunta i col·laborativa a l’alumnat per poder resoldre les necessitats d’un context comunitari, decidint la manera en què ells i elles poden contribuir per obtenir un canvi efectiu.
 • Aprendre a emprendre: Per definició, les iniciatives d’Aprenentatge i Servei acompleixen per si soles les característiques d’un projecte emprenedor i els elements necessaris pel desenvolupament de l’autonomia  i iniciativa personal. Sempre en funció de les edats en les quals es realitzen aquests projectes, s’activen qualitats com la iniciativa, l’autoconfiança, el compromís, la visió de futur, la constància, el pensament positiu, el lideratge, la creativitat i la capacitat d'assumir riscos propis d’una activitat emprenedora. El fet de cooperar amb agents actius de la comunitat i organitzacions implicades en el canvi social ajuda a crear sinèrgies i enriquir l’anomenat “capital social” de les escoles i de les persones participants.
 • Intel·ligències múltiples: L’Aprenentatge i Servei afavoreix treballar les intel·ligències múltiples d’una manera més completa i eficaç, donat que el seu punt de partida és “aprendre fent” i els coneixements aplicats en contextos reals. En aquests casos, cada alumne pot aportar les seves fortaleses i aprendre de les de la resta; dotant d’autonomia a l’alumnat per aprofitar les seves motivacions i interessos i construint així el seu propi aprenentatge.
 • Convivència positiva: L’Aprenentatge i Servei facilita el desenvolupament d’un currículum més inclusiu, millorant d’aquesta forma el clima entre els diferents actors a través d’una pràctica d’interès comú, proposant projectes que permetin caminar al grup en una direcció més proactiva. La feina en grup al voltant d’unes metes comunes permet treballar el món emocional i les intel·ligències inter i intrapersonal. A l’Aprenentatge i Servei poden sorgir apostes per la mediació, el servei a la comunitat, l’ajuda mútua per a la consecució dels objectius comuns, la millora de la comunicació, les relacions interpersonals positives, el desenvolupament de la intel·ligència emocional… etc, i permet obrir una porta a la bona col·laboració amb les famílies i una presa de contacte i una actuació col·lectiva amb l’entorn social del centre.
 • Gammificació: A l’Aprenentatge i Servei s’aprofita la predisposició natural de l’alumnat a tècniques pròpies dels jocs per poder avançar en el descobriment i anàlisi de la realitat, identificant problemes de la seva comunitat, aportant possibles idees des de la seva situació d’estudiant i afrontant de manera activa el desenvolupament d’accions viables per solucionar les problemàtiques existents.
 • Ciutats educadores. Ciutats de la infància: L’Aprenentatge i Servei  brinda l’oportunitat de desenvolupar projectes d’implicació de la infància i adolescència per fer possible el progrés de tota la ciutadania, aprofitant al màxim el seu potencial educatiu, i posant aquest al servei de tota la ciutat. Es plantegen treure l’educació dels espais tancats per traslladar-los als espais públics. Aporten opinions de millora i accions solidàries per aconseguir-ho, tant a nivell de relacions com d’experiències.
 • Flipped Classroom. Aprenentatge Invertit: Molts projectes de l’Aprenentatge i Servei es realitzen fora del temps i de l’espai de l’escola, com planteja aquesta metodologia d’ensenyament, tots ells amb intencions d’aprenentatge a la comunitat, tant de competències disciplinars com transversals. Així es fa possible la creació d’ambients flexibles, una nova cultura d’aprenentatge, contingut intencional i acompanyament educatiu per part dels docents.
 • Escola inclusiva: L’aplicació de l’Aprenentatge i Servei pot esdevenir una gran oportunitat per portar a terme propostes educatives inclusives on tot l’alumnat participa al voltant d’un objectiu comú mitjançant el Disseny Universal d’Aprenentatge (DUA). Les escoles han de reconèixer i respondre a les diverses necessitats dels estudiants, posant especial èmfasi en aquells vulnerables a la marginalitat i l’exclusió social, amb l’objectiu de superar les barreres de l’aprenentatge i la participació, fets que afavoreix l’ApS.
 • Actoria Social Juvenil: Els projectes d’Aprenentatge i Servei porten implícit el principi de l’actuació de la joventut com a implicada en la societat, relacionant el seu compromís amb la participació organitzada en grup, ja que no existeix l’actoria social en solitari. En totes dues metodologies, es dóna una necessitat social, un servei a la comunitat i uns aprenentatges que se’n deriven. Els aprenentatges, coneixements, habilitats, actituds i valors adquirits, són significatius pel projecte educatiu de centre.